| Kontakt

Obavještenje privatnim geodetskim organizacijama

Datum objave: 27.02.2019 | Autor: UZN

Ispis Štampaj stranicu


Obavještavamo vas da je na sajtu Uprave objavljen ažurirani spisak privatnih geodetskih organizacija na teritoriji Crne Gore, sa podacima sa kojima Uprava raspolaže na osnovu podnijetih zahtjeva i izdatih licenci. Na osnovu člana 161 stav 1 tačka 5 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl.list ,CG, br. 029/07, Sl.list CG, br. 073/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17, 037/17 i 017/18) definisana je dužnost geodetskih organizacija da organu uprave prijave svaku promjenu sjedišta, naziva i svaku drugu promjenu koja je od značaja za njen rad, u roku od 15 dana od dana nastale promjene. Kako bi zainteresovanim fizičkim i pravnim licima korisnicima usluga, bili dostupni svi podaci od značaja za rad privatnih geodetskih organizacija, a u cilju transparentnosti tržišta, podsjećamo vas na zakonsku obavezu prijave podataka od značaja.