| Kontakt

Kovačević: Uprava za nekretnine bilježi dobre rezultate

Datum objave: 19.04.2017 | Autor: UZN

Ispis Štampaj stranicu


Brzo i jednostavno do katastarskih podataka

Uprava za nekretnine ima važnu ulogu u regularizaciji neformalnih objekata, jer njeni podaci predstavljaju osnovni i sastavni dio potrebne dokumentacije, kaže u razgovoru za Dnevne novine njen direktor  Dragan Kovačević.
Kovačević ističe da će Uprava dostaviti sve raspoložive podatke državnim i opštinskim organima koji učestvuju u implementaciji Zakona o regularizaciji neformalnih objekata. Prema njegovim riječima, saglasno zakonskoj regulativi, Uprava za nekretnine će obezbijediti korišćenje podataka iz raspoložive baze podataka katastarskih evidencija. Na raspolaganju zainteresovanim stranama biće orto-foto podaci, kao i podaci iz digitalnog plana katastarskih opština.
“Implementiran je GeoPortal UZN koji omogućava pristup servisima pretraživanja, pregledanja i preuzimanja za određeni broj metapodataka, setova prostornih podataka i servisa putem interneta za profesionalne korisnike, kao i za široku javnost”, kaže Kovačević.
On ističe da je razvijanjem servisa za on-line distribuciju podataka, stvorena mogućnost da javni i privatni sektor na brz i efikasan način koristi  elektronske servise, odnosno on-line podatke, što takođe predstavlja veliki doprinos u smanjenju biznis barijera i  razvoju elektronskog poslovanja.

DN: Posljednjih godina u fokusu je realizacija projekata osnivanja katastra nepokretnosti na nepremjerenom dijelu teritorije Crne Gore…
KOVAČEVIĆ: Prije svega moramo napomenuti da na teritoriji Crne Gore postoje tri vrste katastarskih evidencija i to: katastra nepokretnosti, katastra zemljišta i popisnog katastra. Evidencija  popisnog katastra, stvarana je 50-tih godina prošlog vijeka za potrebe naplate poreza i nije vršen premjer, tako da je suvišno objašnjavati kvalitet tih podataka.
Podsjetiću, Uprava za nekretnine je i u ranijem periodu radila na projektima osnivanja katastra nepokretnosti na nepremjerenom dijelu teritorije Crne Gore, tako da je 2007. godine na teritoriji države  evidencija katastra nepokretnosti bila uspostavljena na 52 % teritorije Crne Gore, sa napomenom da je u tom trenutku to predstavljalo 90 % urbanog dijela njene teritorije. Kao logičan slijed, bio je nastavak rada na ovim projektima. Tačno je da je evidencijom popisnog katastra   obuhvaćen ruralni do teritorije Crne Gore, ali kao što vidite svjedoci smo da se kapitalni projekti faktički realizuju u svim oblastima Crne Gore.

DN: Koliko je opština obuhvaćeno projektom osnivanja katastra nepokretnosti?

KOVAČEVIĆ: Projekti osnivanja katastra nepokretnosti obuhvatile su 12 opština u kojima je postojala evidencija popisnog katastra. Za  sada su  završeni na Cetinju i Žabljaku, a u toku ove godine očekuje se završetak u Andrijevici, Bijelom Polju, Mojkovcu i Pljevljima. Nastaviće se na katastru nepokretnosti u Podgorici, Beranama, Nikšiću, Plavu, Rožajama i Šavniku.

DN: Koja je površina već unijeta u katastraske knjige?

KOVAČEVIĆ: U okviru ovih projekata, evidencija katastra nepokretnosti, uslovno rečeno, bogatija je za 245.000 hektara, koliko je, kako mi to stručno kažemo, »stupilo« u katastar. U toku je izlaganje podataka za površinu od oko 140.000 ha, a u pripremi su elaborati premjera za oko 170.000 hektara.
Nakon završetka ovih projekata, preostaje da se u evidenciju popisnog katastra unese još dio teritorije Opštine Nikšić u površini od oko 100.000 hektara, što čini oko  8 % teritorije Crne Gore.
Osnivanje katastra nepokretnosti nije jednostavn proces, jer podrazumijeva više faza i  terenski rad. Posebno je zahtjevan proces  priprema i izlaganja na javni uvid elaborata premjera, odnosno podataka koji se odnose na utvrđivanje prava na nepokretnost, u okviru kojeg se vodi upravni postupak Sve faze posla zahtijevaju velika ulaganja, rad i odgovornost, kao i vrijeme za realizaciju.

DN: Upravo u ovom dijelu imali ste pomoć Svjetske banke i Vlade...

KOVAČEVIĆ: Tačno. Zahvaljujući zajmu Svjetske banke - Projektu zemljišne administracije i upravljanja (LAMP), kao i velikoj podršci Vlade, ukupna površina koja je obuhvaćena evidencijom u katastru nepokretnosti je 555.000 ha (oko 40% teritorije Crne Gore), što je u odnosu na planiranih 250.000 iz Srednjoročnog programa radova, napredak značajan za sve korisnike usluga i prostornih podataka. 

 

DN: Koliko pomažu notari?

KOVAČEVIĆ: Uvođenjem Notarijata, podaci o imaocima prava, sadržani u notarskom aktu su precizno upisani, što olakšava rad UZN i samim tim poboljšava kvalitet podataka.

DN: Pa šta je problem?

KOVAČEVIĆ: Problem, predstavljaju podaci iz prethodnog  perioda, velikim dijelom i zbog nezaiteresovanosti ili neobaviještenosti imaoca prava o potrebi prisustva u procesu izlaganja podataka na javni uvid. Zbog toga se dešava da nema jedinstvenog matičnog broja ili   osnova sticanja nepokretnosti. Jednostavno, nema validne  dokumentacije. U ovim slučajevima je nemoguće bez zahtjeva stranke izvršiti bilo kakvu promjenu, zako i upozoravamo na neophodnost provjere podataka od strane zainteresovanih stranaka i podnošenje zahtjeva za ispravku podataka. Upravo iz tih razloga, omogućeno je svim korisnicima naših usluga da putem on-line servisa provjere podatke u realnom vremenu i zajedno ispravimo sve uočene nedostatke.
Svakako da postoje i greške, od strane zaposlenih, koje se svima nama mogu dogoditi, ali pokušavamo da ih svedemo na minimum i odmah korigujemo.

DN: Treba li  raditi nove premjere u pojedinim područjima?

KOVAČEVIĆ: U nekim slučajevima pogotovo u dijelu Primorja, neophodno će biti raditi obnovu ili čak i novi premjer ukoliko se ustanove odstupanja van dozvoljene zakonske norme.
Moram da podsjetim da je dio katastarskih evidencija stvaran u periodu 80-tih i 90-tih godina i propusti koji su tada napravljeni nijesu mogli biti otkriveni dugi niz godina, sve dok nijesu stvorene tehničke mogućnosti, koje nam danas i te kako olakšavaju ne samo stvaranje kvalitetnih podataka, već i prevođenje u elektronske baze podataka i otkrivanje propusta. Svakako da je veoma važno otkloniti i te vrste grešaka, ali opterećenost redovnim poslom često puta sve ovo stavlja u drugi plan.

DN: Kako sarađujete sa državnim i organima lokalne samouprave?
KOVAČEVIĆ: Smatramo da je ta saradnja na dobrom nivou. Svakako da uvijek može bolje, ali nastojimo da na svaki zahtjev odgovorimo u što kraćem vremenu.
Ono što moramo napomenuti jeste da su mnoge  aktivnosti koje je realizovala UZN, predstvaljale osnovu za dalji rad i realizaciju projekata od velike važnosti za Crnu Goru.
Uprava je imala značajnu ulogu u dijelu obezbjeđivanja podataka i učešća u realizaciji eksproprijacija za potrebe implementacije kapitalnih projekata značajnih za Crnu Goru, kao što su Autoput Bar-Boljari, Jadransko - jonski put, 400 kw dalekovod Tivat - Čevo - Pljevlja, podzemni kabal Italija - Crna Gora (Tivat), kao i za potrebe realizacije drugih infrastrukturnih objekata.
Takođe u saradnji sa nadležnim institucijama obezbijeđeni su svi podaci za razgraničenje, identifikaciju i obilježavanje granica novoformiranih opština i državne granice…
Nadamo se da će u narednom periodu, korišćenjem naših web servisa umnogome biti ubrzan i olakšan rad na međuinstitucionalnom nivou, što će indirektno povećati efikasnost u radu i sa privatnim sektorom.

DN: Planovi Uprave za nekretnine?

KOVAČEVIĆ: Planovi UZN odnose se  svakako na nastavak već započetih aktivnosti na svim projektima, ali i na realizaciji novih projekata iz naše nadležnosti, koji su od velikog interesa za Crnu Goru.
Jedan od osnovnih ciljeva UZN je završetak osnivanja katastra nepokretnosti, ali i realizacija novog projekta za osnivanje katastra nepokretnosti za preostali nepremjereni dio teritorije Opštine Nikšić.
Cilj nam je takođe da poboljšamo kvalitet podataka katastarskih evidencija, kako u dijelu kontrole i ažuriranja, tako i u dijelu obnove premjera na djelovima gdje taj kvalitet nije na zadovoljavajućem nivou.
Značajno ne samo za UZN već sve korisnike jeste i uspostavljanje novih e-servisa za preuzimanje dokumentacije i predaju zahtjeva, kao i nastavak rada na infrastrukturi prostornih podataka, obezbjeđivanje novih kartografskih proizvoda; uspostavljanje Katastra vodova i Evidencije o kućnim brojevima, ulicama i trgovima...

 

“Obilježi svoje”

Jedna od pratećih aktivnosti projekata osnivanja katastra nepokretnosti na nepremjerenom dijelu teritorije Crne Gore, bila je i  kampanja "Obilježi svoje", koja je naišla na podršku i interesovanje javnosti.
Prije svega, građani su upoznati sa obavezama koje, kao imaoci prava na nepokretnostima, imaju, dok je javnost upoznata sa poslovima koje radi Uprava za nekretnine. 
Cilj kampanje je bio da zajedno sa nadležnima za terenski rad obilježe granice svojih nepokretnosti, saglasno zakonskoj regulativi i na taj način doprinesu izradi kvalitetnih podataka. Upravo kroz upoznavanje javnosti sa  značajem regulisanja imovinsko-pravnih odnosa i određivanja prostorne komponente  nepokretnosti, doprinosi se uređenju zemljišne politike.

 

Ubrzan process uknjižbe nepokretnosti

DN: Jeste li zadovoljni rezultatima Uprave za nekretnine?
KOVAČEVIĆ: Generalno, možemo reći da smo zadovoljni postignutim, saglasno planiranim aktivnostima i ljudskim resursima.
Sama činjenica da je ubrzan proces uknjižbe nepokretnosti i procenat nezavršenih predmeta smanjen na 3%,  bez obzira što se broj predmeta  u odnosu na prethodni period povećao, daje nam za pravo da budemo zadovoljni rezultatima.
Takođe, uspostavljanje evidencije katastra nepokretnosti na nepremjerenom dijelu teritorije Crne Gore i obezbjeđivanjem kvalitetnih prostornih podataka i vlasničke strukture je projekat koji je vrijedan pažnje.
Poslove koje obavljamo saglasno evropskom zakonodavstvu na uspostavljanju infrastrukture prostornih podataka, je upravo doprinos pristupanju u EU. Modernizacija informacionog sistema je omogućila brži i efikasnije rad, lakšu dostupnost podataka  veću transparentnost u radu.

 

Stranke dužne da prijave promjene

 

DN: Od čega sve zavisi kvalitet katastarskih podataka?

KOVAČEVIĆ:Uprava za nekretnine, shodno nadležnostima vodi evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima, saglasno zahtjevima stranaka, kako fizičkih tako i pravnih lica, uz primjenu zakonske regulative. Iz tih razloga kvalitet podataka, nesumnjivo je u direktnoj vezi sa imaocima prava na nepokretnostima. Jer, saglasno zakonskoj regulativi stranka je dužna da prijavi bilo koju promjenu na nepokretnosti i dostavi tačne i Zakonom propisane podatke o samom imaocu prava.

 

Širok dijapazon poslova

DN: Uprava za nekretnine se uglavnom posmatra kroz katastra, što je samo dio vaših nadležnosti…
KOVAČEVIĆ: Uprava za nekretnine je organ državne uprave u sastavu Ministarstva finansija. Tačno je da u većini slučajeva UZN posmatraju kroz rad naših područnih jedinica, odnosno katastara, ali  u našoj nadležnosti je širok dijapazon poslova, koji su od velikog značaja za javni i privatni sektor, kao što su osnovni geodetski radovi, državni premjer, kartografska baza podataka; evidencije katastra vodova; registre kućnih brojeva, ulica i trgova, evidencije o prostornim jedinicama, vođenje arhiva dokumentacije, održavanje i razvoj informacionog sistema; infrastruktura prostornih podataka; izdavanje licenci za izvođenje geodetskih radova i izradu tehničke dokumentacije...
Moramo se osvrnuti na institucionalni okvir UZN i naglasiti da u cilju bržeg donošenja odluka, a samim tim i povećanja efikasnosti u mnogim procesima rada, neophodno je UZN dodijeliti funkcionalnu nezavisnost, ali svakako od strane nadležnog Ministarstva zadržati opšti nadzor nad Upravom.