| KontaktKampanja "Obilježi svoje" - Način obilježavanja

Prije početka snimanja detalja svi vlasnici, odnosno imaoci prava korišćenja na nepokretnostima obavezni su da o svom trošku izvrše razgraničenje parcela koja koriste i da granice obilježe vidnim biljegama u roku koji odredi organ uprave nadležan za poslove premjera i katastra nepokretnosti putem pismenog obavještenja ili preko sredstava javnog informisanja.

Granice katastarskih parcela pod javnim objektima (putevi, željeznice, parkovi itd.) treba da obilježe (razgraničavaju) oni subjekti koji se o njima staraju (javna, državna ili privatna preduzeća).
Granične biljege treba postaviti na svim pristupačnim prelomnim tačkama granične linije.

Obilježavanje graničnih tačaka treba vrši tako da se susjedne detaljne tačke, po pravilu, dogledaju. Udaljenost susjednih biljega treba da bude manja od 500 m.

Granice katastarskih parcela treba obilježavati stabilnim i uočljivim biljegama sa oznakom centra biljege. Biljege moraju biti betonske, ili od prirodnog kamena, ili na prirodnoj stijeni ili metalne. Sve biljege (izuzev metalnih koje su ravne sa terenom) treba da se ukopavaju tako da vire iznad terena oko 0,05 m.

Izgled i dimenzije pojedinih vrsta biljega prikazani su na Slici:

a) betonska b) kamena v) uklesana u stijenu g) etalna

Prije snimanja detalja aerofotogrametrijskom metodom treba izvršiti, saglasno projektu, fotosignalizaciju orijentacionih (veznih) tačaka, graničnih tačaka teritorijalnih podjela i graničnih tačaka nepokretnosti (zemljišta i infrastrukturnih objekata). Detaljne tačke fotosignalisati fotosignalima kvadratnog oblika čije se dimenzije stranica utvrdjuju projektom.

Najmanja dozvoljena stranica kvadrata fotosignala je 0,20m bez obzira na razmjeru snimanja. Fotosignal mora biti postavljen (čvrsto zakucan ili zavezan) u približno horizontalan položaj, dobro vidljiv iz vazduha i mora se nalaziti u vertikali detaljne tačke.

Fotosignali mora biti oštrih ivica i kontrasne boje u odnosu na okolinu. Treba ih izraditi u obliku ploča od lesonita, metala ili plastike. Boje se bijelom bojom bez sjaja koja je postojana i otporna na atmosferske uticaje.

U obraslim i podvodnim terenima fotosignalisanje se može izvršiti tablama iznad terena na potrebnoj visini, s tim da se centar fotosignala nalazi na istoj vertikali sa centrom nadzemne biljege.

Da bi se obezbjedila vidljivost fotosignala potrebno je očistiti okolno rastinje (primjer na Slici)