| Kontakt

O Upravi za nekretnine

Na osnovu člana 22 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list RCG", broj 59/09), Vlada Crne Gore donijela je uredbu o organizaciji i načinu rada državne uprave, prema kojoj Uprava za nekretnine, vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • iniciranje uređivanja normativno-pravnih i drugih stvarno-pravnih odnosa na nepokretnostima;
 • izradu standarda geodetskih radova iz oblasti premjera, izradu katastra nepokretnosti i podzemnih instalacija; vođenje upravnog postupka u oblasti imovinsko-pravnih odnosa i katastra i obezbjeđenje primjene i izvršavanje stvarno-pravnih i imovinskih propisa u Crnoj Gori;
 • procjenu vrijednosti nepokretnosti;
 • planiranje, projektovanje, analizu i ocjenu tačnosti radova na izradi premjera, katastra nepokretnosti i kartografskih radova;
 • fotogrametrijska snimanja iz vazduha, istraživačku i izdavačku djelatnost i druga geodetska snimanja i izradu originala i reprodukcija planova i karata;
 • izradu i održavanje geodetskih mreža svih redova;
 • izradu, obnovu, dopunu i kontrolu državnog premjera, katastra nepokretnosti i upisa prava na nepokretnostima;
 • izvođenje i nadzor nad izvođenjem i održavanjem katastra voda i podzemnih objekata;
 • katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta;
 • predlaganje utvrđivanja osnovice za razrez poreza od poljoprivredne djelatnosti;
 • geodetske i agronomske poslove na komasaciji zemljišta;
 • izradu, održavanje i razvoj GIS-a u saradnji sa organom državne uprave za informaciono društvo;
 • nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka (NIGP);
 • održavanje i razvoj softvera za izradu digitalnih geodetskih planova i alfa-numeričkih podataka katastarskog operata i nadzor nad ovim poslovima;
 • praćenje i utvrđivanje nastalih promjena u prostoru, odnosno provođenju utvrđenih promjena na planovima i u katastarskom operatu;
 • uknjižbu promjena prava na nepokretnostima;
 • vođenje arhiva tehničke dokumentacije državnog premjera, planova, karata i druge tehničke dokumentacije;
 • ustrojavanje i vođenje evidencije državne imovine koja se sastoji od nepokretnosti, kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnosti.

E-mail: nekretnine@t-com.me