| Kontakt

Određivanje geodita i DMT

Za realizaciju naučnih i praktičnih ciljeva vrši se odredjivanje geoida. Naučni ciljevi sastoje se u mogućnostima istraživanja geometrije gravitacionog polja i uzročnog rasporeda masa i gustina unutar Zemljine kore kao i geodinamičkih procesa na teritoriji Crne Gore.

Praktični ciljevi sastoje se u formulisanju modela referentne geoidne površi pomoću koje se može vršiti konverzija elipsoidnih visina određenih GPS tehnologijom u ortometrijske visine državnog referentnog sistema, a za potrebe izvođenja: državnog premjera, katastra nepokretnosti, GIS aplikacija, a posebno MontePos-GPS mreže, kao i drugih radova čiji su kriterijumi kvaliteta visinskog određivanja veći od 10 cm.

Geoid je ekvipotencijalna površ koja se (približno) poklapa sa srednjom površinom okeana. On se često naziva zatvorenom predstavom ili fizičkim modelom figure zemlje. Prema Gausu, on je "matematička figura Zemlje", zapravo, njeno gravitaciono polje. On je površina jednakog potencijala (površina fiksne potencijalne vrednosti) koja se poklapa, u prvoj aproksimaciji, tj sa približenjem od nekoliko metara, sa prosečnim srednjim nivoom mora.

Slika 9: Tačka Državne referentne GPS mreže

Uprava za nekretnine je pokrenula inicijativu (izradom projektnog zadatka) za izradu glavnog projekta odredjivanja centimetarskog geoida visoke rezolucije za teritoriju Crne Gore.

Za određivanje centimetarskog geoida visoke rezolucije na teritoriji Crne Gore postavljeni su sljedeći opšti zahtjevi:

  • minimalni skup podataka koji se mora koristiti u određivanju geoida sastoji se od globalnog geopotencijalnog modela, podataka gravimetrijskog premjera i digitalnog modela visina
  • određivanje geoida potrebno će se sprovesti primjenom remove-restore tehnike, odnosno spektralnom dekompozicijom na dugotalasnu komponentu (pomoću prilagođenog globalnog geopotencijalnog modela), srednjetalasnu komponentu (pomoću podataka regionalnog gravimetrijskog premjera) i kratkotalasnu komponentu (pomoću digitalnog modela visina - DMV)
  • oblik određene geoidne površi mora realizovati referentnu površ ortometrijskih visina drugog nivelmana visoke tačnosti (NVT2) na teritoriji Crne Gore.
  • undulacije određene geoidne površi moraju se odnositi na geocentrično locirani i orijentisani elipsoid sistema GRS80 (Geodetic Reference System 1980).
  • tačnost određene geoidne površi potrebno je izraziti standardnom devijacijom koja mora biti manja od 5 cm (pri nivou značajnosti od 67%) za najmanje 90% površine teritorije Crne Gore, odnosno veća od 5 cm i manja od 10 cm (pri nivou značajnosti od 67%) za najviše 10% površine teritorije Crne Gore.

Digitalni model visina za Srbiju i Crnu Goru je odredila bivša vojska SCG. Trenutno je u toku analiza podataka i izrada finalnog Digitalnog Modela Terena..