| Kontakt

Trigonometrijska mreža

Trigonometrijska mreža, koja je podijeljena na četiri reda, čini matematičku osnovu za razvijanje mreže za geodetsko snimanje nepokretnosti i za njeno vertikalno i horizontalno pozicioniranje u prostoru.

Danas na području Republike postoji oko 7530 trigonometrijskih tačaka u 13 trigonometrijskih srezova: Pljevaljski – 736, Durmitorski - 1265, Bjelopoljski – 487, Beranski – 320, Andrijevački – 237, Kolašinski – 660, Nikšićki – 1467, Danilovgradski – 256, Hercegnovski – 181, Kotorski – 186, Cetinjski – 623, Barski – 501 i Podgorički – 614.

Postojeću trigonometrijsku mrežu I reda Crne Gore, koja je u upotrebi, čini 21 tačka koje su pripadale trigonometrijskoj mreži I reda bivše SFRJ (od ukupno 327 tačaka), od kojih je danas u upotrebi 18 tačaka. Trigonometrijska tačka prvog reda broj 92/324, koja je na Lovćenu, je uništena, a tačka broj 434 koja je služila kao osnovica je takođe uništena. Tačke na Ljubišnji (71) i Sinjajevini (80) su oštećene i nijesu za upotrebu:

Slika 14. Trigonimetrijska mreža I reda Crne Gore

Slika 15. Naknadno pripojeni dio trig. mreže I reda Crne Gore mreži I reda bivše SFRJ

Ona je poslužila kao osnova za razvijanje mreža nižih redova, odnosno za izvršenje državnog premjera. Ova mreža je stvarana kroz dug vremenski period (preko 65 godina), pri čemu su za njenu realizaciju korišćeni instrumenti različite tačnosti, korišćene različite metode mjerenja, radovi su se izvodili parcijalno, prema nastalim potrebama i mogućnostima, tako da je na kraju dobijena mreža nehomogene tačnosti.

Datum ove triangulacije je definisan tačkama triangulacije u kojoj je radove izvodio bivši Bečki vojnogeogerafski institut, i koja nije nikada izravnata kao cjelina (sastavljena iz 13 djelova), bez Laplasovih azimuta, odstupanja vertikala i elipsoidnih visina.

U ovom trenutku, sa svim nedostacima, ova trigonometrijska mreža I reda još uvijek predstavlja matematičku osnovu državnog premjera Crne Gore, koji se od 1924. godine, izvodi u Gaus-Krigerovoj projekciji.

Prema istraživanjima, prosječna relativna greška strane u ovoj mreži iznosi oko 1:62000.

Trigonometrijsku mrežu drugog reda Crne Gore čini 76 tačaka. Trigonometrijske mreže II, III i IV reda su takođe razvijene skoro na cijeloj teritoriji Crne Gore sem na dijelu istočnog područja, tj. područja prema granici sa Albanijom u dužini od oko 70 km i širine oko 10 km (ova se granica proteže od Skadarskog jezera pa do Plava).

Trigonometrijske mreže III i IV reda takođe su razvijene na cijeloj teritoriji Crne Gore. Obzirom na propise o projektovanju i realizaciji ovih mreža u njima je takođe postignuta slična tačnost kao u mreži I reda. Ove mreže (u kojima za 12% od ukupnog broja trigonometrijskih tačaka nema nadmorskih visina i 8% uništenih tačaka) su i danas matematička osnova za projektovanje geodetskih mreža za snimanje detalja.