| Kontakt

Lokalna referentna mreža Podgorice

Usled brzog urbanističkog razvoja Podgorice postojeće geodetske mreže nijesu mogle da zadovolje potrebe za dobijanjem savremenih podataka koji bi služili za održavanje katastra nepokretnosti, pa se pristupilo progušćavanju mreže GPS metodom. Na području GUP-a sa bližom okolinom određeno je 70 novih tačaka čija je prosječna dužina strane oko 1 km. Numeracija tačaka je RF201 do RF280. Stabilizacija je izvršena biljegama tipa A1 (Slika 10).

Slika 10. Biljega tipa A1

Mreža je izravnata kao slobodna i transformisana u državni koordinatni sistem na osnovu tranformacionih parametara identičnih tačaka odnosno trigonometara 4-og reda (broj zajedničkih tačaka je bio 13 ).

Slika 10. Lokalna referentna mreža Podgorice

Na lokaciji je izvršeno i testiranje homogenosti tačnosti poligonske mreže gdje je uzeto 15 datih tačaka. Na osnovu transformacionih podataka mreže Podgorice dobijeni su podaci koji zadovoljavaju potrebe održavanja državnog premjera i katastra nepokretnosti.

Lokalna referentna mreža „Crnogorsko primorje”

Uprava za nekretnine je zbog povećanog obima posla i potrebe za većom tačnošću i efikasnošću održavanja državnog premjera izvršila progušćavanje geodetske mreže na području Crnogorskog primorja, od rijeke Bojane pa do Prevlake (širi priobalni dio).

Na kartama razmjere 1:25000 prikazan je projekat rasporeda tačaka, a u tekstualnom dijelu način i plan stabilizacije tačaka i izvršenja mjerenja u mreži.

Stabilizacija je izvršena betonskim biljegama tipa A1 (maj 2000.god). Prosječna dužina strane je oko 1 km, a numeracija tačaka je vršena u okviru opština: Herceg Novi: od 1 do 61, Kotor: 1 do 65, Tivat: 1 do 29, Budva: 1 do 39, Bar: 1 do 48 i Ulcinj: 1 do 47.

Broj novopostavljenih tačaka je 187, a 102 su uzete kao zajedničke tačke u oba koordinatna sistema. Podaci GPS mjerenja prikupljeni su u vremenskom intervalu od 1:00h, statičkom metodom sa PDOP < 5 i intervalom registracije na 15 sec. Zbog specifičnosti terena i zbog tačnosti traženih podataka, odnosno transformacionih parametara, projekat je primijenjen na 3 radilišta u okviru kojih je izvršeno izravnanje (Slika 11).

Slika 11. Lokalna referentna mreža „Crnogorsko primorje”

Poligonska mreža grada Kolašina

Od većeg značaja odnosno većih projekata Uprava za nekretnine je realizovala i poligonsku u mrežu grada Kolašina od 165 tačaka, kao i operativni poligon puta Veruša –Mateševo – Kolašin (Slika 12).

Slika 12: Operativni poligon putnog pravca Veruša – Mateševo