| Kontakt

Pravci razvoja državnog premjera, katastra i upisa stvarnih prava u Crnoj Gori

Suočena sa promjenjenom stvarnošću, zahtjevima privrede i građana za većom efikasnošću javnog sektora, potrebom drugačijeg upravljanja državom, Vlada Republike Crne Gore je utvrdila STRATEGIJU UPRAVNE REFORME U CRNOJ GORI - 2002-2009 [1], odnosno pristupila je opštoj reformi i unapređenju državne uprave (²reosmišljavanju² države).

Saglasno tim nastojanjima u narednom periodu se planira i:

 • reforma UPRAVE ZA NEKRETNINE,
 • razvoj privrednih društava i preduzetništva u oblasti državnog premjera i katastra nepokretnosti

Reforma Uprave za nekretnine će imati sve odlike reformi javnog menadžmenta [2], usmjerene u ostvarivanju efikasne uprave okrenute rezultatima rada, odnosno:

 • smanjenje broja zaposlenih, prenošenje ovlašćenja na privatni geodetski sektor (preduzetnike) [3] i spoljno angažovanje (decentralizacija usluga koje obezbijeđuje Uprava i drugih upravnih funkcija koje se ne smatraju esencijalnim) i obezbijeđivanja fleksibilnosti u cilju poboljšanja rezultata
 • smanjenje djelokruga rada Uprave (fokusiranje na ključne nadležnosti i upravne i stručne poslove od najvišeg prioriteta, odnosno rasterećenje upravnog sistema od ne-upravnih funkcija) i smanjenje ukupnih troškova rada Uprave (²redukcioni menadžment² [4]);
 • razvoj konkurencije i mogućnost izbora geodetskih subjekata (privrednih društava i preduzetnika) u vršenju državnih poslova premjera i katastra nepokretnosti; kontrole izvršavanja poslova i odgovornosti partnerskih geodetskih subjekata (privrednih društava i preduzetnika);
 • kontrole izvršavanja poslova i odgovornosti partnerskih geodetskih subjekata (privrednih društava i preduzetnika);
 • odgovorno pružanje usluga građanima (doslednost ²orijentacije ka klijentu² i shvatanju građana kao ²dragocenih potrošača²) na nižim sistemskim nivoima (katastrima po opštinama);
 • unapređenje menadžmenta ljudskim resursima (potencijalima);
 • unapredjenje i dogradnja postojećih i korišćenje novih informacionih tehnologija (IT) u prikupljanju podataka i kontroli procesa izrade i održavanja državnog premjera i katastra nepokretnosti
 • poboljšanje kvaliteta propisa (regulativnih mehanizama) i jačanje funkcija ²kormilarenja² u centru

Saglasno napred navedenim principima Uprave za nekretnine će:

 • ukupan broj sadašnjih kadrova u programiranom periodu smanjiti
 • propisima poboljšati postojeći upravni nadzor i kontrolu izvođenja radova od strane privrednih društava i preduzetnika
 • poboljšati Internet prezentaciju (eUprava) i prodaju geodetskih podataka korisnicima geodetskih usluga i razvoj marketinga geodetskih podataka i usluga
 • vršiti obavezno srednjoročno i godišnje programiranje radova na izradi državnog premjera i katastra nepokretnosti
 • utvrditi delokrug rada Uprave u novim uslovima (vrstu upravnih i stručnih esencijalnih poslova koje će obavljati);
 • pratiti i podsticani razvoj geodetskih privrednih društava i preduzetnika
 • zajedno sa privrednim društvima i preduzetnicima utvrditi prosječne normative vremena rada i minimalne cijene geodetskih radova
 • pratiti i podsticati razvoj srednjeg i visokog obrazovanja geodetskih kadrova saglasno novim trendovima u razvoju geodetske djelatnosti i ciljevima Republike za kontinuirano obezbjeđenje aktuelnih podataka premjera i katastra nepokretnosti.

Pravci razvoja državnog premjera, katastra i upisa stvarnih prava u Crnoj Gori

Uprava za nekretnine će se ubuduće fokusirati na ključne nadležnosti i upravne i stručne poslove od najvišeg prioriteta u oblasti državnog premjera i katastra nepokretnosti kao što su:

 • premjer (osnovni geodetski radovi) i upis prava na nepokretnostima
 • planiranje i programiranje godišnjih i srednjoročnih radova državnog premjera i katastra nepokretnosti
 • upravni i stručni nadzor
 • praćenje i razvoj novih tehnologija
 • održavanje registra prostornih jedinica
 • vodjenje registra kućnih brojeva, ulica i trgova
 • povezivanje geodetskih mreža i razmjenu geodetskih i kartografskih podataka sa susednim državama
 • razvoj i održavanje Geodetsko-katastarskog informacionog sistema (GKIS-a)
 • vodjenje arhiva tehničke dokumentacije i baza podataka državnog premjera, planova i karata, marketing i njihovu distribuciju.

[1] Ministarstvo pravde Republike Crne Gore, Podgorica, mart 2003. [2] Public management- javni menadžment ili javno upravljanje [3] Naklonjenost ne samo praksi i metodama, već i jeziku i vrijednostima privatnog sektora, dijelom radi debirokratizacije državne uprave, ali uglavnom zbog predpostavke da, u nekim slučajevima, privatni sektor može da obezbijedi jeftiniju uslugu i unapredi konkurentnost. [4] Cutback management